Vitajte na webových stránkach a ďakujeme, že sa zaujímate o dianie v našej materskej škole

Dodatok Školský poriadok 12.4.21

Od 12. apríla sa plošne otvára prvý stupeň a materské školy pre deti všetkých rodičov…

Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste nás informovali, či vaše dieťa nastúpi v pondelok do MŠ  – do 9.4.2021 do 12.hod., z dôvodu zabezpečenia potravín do ŠJ.

Pri nástupe je potrebné, aby malo dieťa  2 náhradné  rúška v hygienickom balení.

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-8-4-2021-s-ucinnostou-od-12-4-2021/

Pripomíname, že do MŠ môžu nastúpiť len deti z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

 Vážení rodičia,

prosíme Vás o zodpovednosť a v prípade kontaktu s pozitívnym (či už dospelého alebo dieťaťa), aby ste dodržiavali nariadenia RUVZ:

Karanténa osôb po úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie

Všetkým osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, počas obdobia dvoch dní predo dňom odberu vzorky biologického materiálu tejto osobe do skončenia jej izolácie sa nariaďuje karanténa v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

Kedy sa začína karanténa?
 • od momentu, kedy sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte, je osoba pozitívna na ochorenie,
 • pri osobe, ktorá v posledných troch mesiacoch prekonala ochorenie COVID-19, od momentu, kedy sa u nej vyskytne čo i len jeden z klinických príznakov ochorenia potom, čo sa osoba dozvie, že osoba, s ktorou bola v úzkom kontakte, je osoba pozitívna na ochorenie.
Kedy sa karanténa končí?
 • v prípade, ak sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia a výsledok testu vykonaného najskôr v 8. deň od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie je negatívny, uplynutím doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,
 • ak u osoby v karanténe nebol vykonaný test a počas doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie sa u osoby v karanténe nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov ochorenia, uplynutím doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie,
 • v prípade, ak sa u osoby v karanténe vyskytne akýkoľvek z klinických príznakov ochorenia počas doby 14 dní od posledného kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie, momentom, kedy posúdi osobu v karanténe jej všeobecný lekár, ako spôsobilú ukončiť karanténu.

 

 Vážení rodičia,

prevádzka MŠ pokračuje od 6.4.2021

v nastavenom režime.

Prevádzka je pre deti:

 • predškolákov,

 • rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre,

 • rodičov, ktorým nie je umožnené pracovať z domu

   O zmene režimu budeme informovať na web stránke.

https://www.minedu.sk/skoly-pokracuju-v-nezmenenom-rezime/

Materská škola Hraničiarska 101/81, 851 10 Bratislava – Čunovo

O Z N A M

o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Čunovo pre školský rok 2021/2022

V zmysle §59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole (ďalej len „MŠ“) sa uskutoční

v termíne od 03.05.2021. do 14.5.2021

Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí sa do MŠ v zmysle § 59 ods. 1, 2 školského zákona budú prijímať:

 1. deti vo veku od 3 rokov,

 2. prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,

Ďalej v zmysle VZN 1/2019

 1. deti, ktorých zákonní zástupcovia a deti majú v čase podania žiadosti o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na území mestskej časti trvalý pobyt

V zmysle § 59 zákona 245/2008 Z. z. školského zákona povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v obci, kde má trvalý pobyt (spádová MŠ), ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú MŠ.

Rodič môže podať žiadosť:

 • osobne (od 11,00 do 16,00 hod.)

 • poštou na adresu materskej školy (Hraničiarska 101/81, 851 10 Bratislava)

 • e-mailom – odoslaním naskenovaného tlačiva

Ak bude v čase prijímania detí do materskej školy pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový, alebo výnimočný stav súvislosti s ochorením COVID-19 bude prebiehať komunikácia len elektronickou formou.

Žiadosť musí obsahovať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní; v prípade, že týmto dieťaťom bude dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovno-vzdelávacieho poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Na kontaktné e-mailové adresy dostane zákonný zástupca potvrdzujúcu správu.

Žiadosť je zverejnená a dá sa stiahnuť z internetovej stránky www.mscunovo.sk .

V zmysle § 59 ods. 7 školského zákona riaditeľka MŠ rozhodne do 15. júna 2021 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022.

Bližšie informácie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole Bratislava – Čunovo je zverejnené na webovej stránke MŠ: www.mscunovo.sk

V Bratislave, 26.03.2021 riaditeľka MŠ Nataša Krammerová

Podmienky a spôsob prijímania detí

Povinné predprimárne vzdelávanie

Vážení rodičia,

aj tento rok si vás dovoľujeme požiadať o 2%,

ktoré použijeme pre vaše deti.

                                       Ďakujem

 vyhlasenie-o-poukazani-dane 1