Vitajte na webových stránkach a ďakujeme, že sa zaujímate o dianie v našej materskej škole

Nástup do MŠ od 3.5.2021

   

Oznam, fotenie detí 11.5. od 8.00 hod

Nová stránka MŠ už v prevádzke mscunovo.edupage.org

Dodatok Školský poriadok 12.4.21

 Materská škola Hraničiarska 101/81, 851 10 Bratislava – Čunovo

O Z N A M

o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Čunovo pre školský rok 2021/2022

V zmysle §59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole (ďalej len „MŠ“) sa uskutoční

v termíne od 03.05.2021. do 14.5.2021

Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí sa do MŠ v zmysle § 59 ods. 1, 2 školského zákona budú prijímať:

  1. deti vo veku od 3 rokov,

  2. prednostne deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné,

Ďalej v zmysle VZN 1/2019

  1. deti, ktorých zákonní zástupcovia a deti majú v čase podania žiadosti o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na území mestskej časti trvalý pobyt

V zmysle § 59 zákona 245/2008 Z. z. školského zákona povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v obci, kde má trvalý pobyt (spádová MŠ), ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú MŠ.

Rodič môže podať žiadosť:

  • osobne (od 11,00 do 16,00 hod.)

  • poštou na adresu materskej školy (Hraničiarska 101/81, 851 10 Bratislava)

  • e-mailom – odoslaním naskenovaného tlačiva

Ak bude v čase prijímania detí do materskej školy pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový, alebo výnimočný stav súvislosti s ochorením COVID-19 bude prebiehať komunikácia len elektronickou formou.

Žiadosť musí obsahovať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní; v prípade, že týmto dieťaťom bude dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, priloží rodič aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovno-vzdelávacieho poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Na kontaktné e-mailové adresy dostane zákonný zástupca potvrdzujúcu správu.

Žiadosť je zverejnená a dá sa stiahnuť z internetovej stránky www.mscunovo.sk .

V zmysle § 59 ods. 7 školského zákona riaditeľka MŠ rozhodne do 15. júna 2021 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022.

Bližšie informácie o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole Bratislava – Čunovo je zverejnené na webovej stránke MŠ: www.mscunovo.sk

V Bratislave, 26.03.2021 riaditeľka MŠ Nataša Krammerová

Podmienky a spôsob prijímania detí

Povinné predprimárne vzdelávanie