Home » Oznamy

Oznamy

Usmernenie pre rodičov k otvoreniu materskej školy od 1.6.2020:

Vážení rodičia,

Dovoľujeme si Vás požiadať o informáciu, či máte záujem o dochádzku do MŠ od 1.6.2020.

Prosíme o spätnú väzbu aj v prípade, ak o dochádzku nemáte záujem prostredníctvom

emailu: skolka@mc-cunovo.sk najneskôr do pondelka 25.5.2020.

Prednostne budú prijaté deti:

– zdravotníkov

– príslušníkov policajného zboru, hasičského a záchranného zboru či ozbrojených síl,

– deti pedagogických a odborných zamestnancov

– deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,

– deti, ktoré od 1.9.2020 majú plniť povinnú školskú dochádzku.

Dve skupiny v MŠ budú pozostávať maximálne z 15 detí a nebude dochádzať k ich miešaniu.

MŠ bude otvorená max 9 hodín denne v čase od 7,00 do 16,00 hod.

Prosíme rodičov, aby si zvážili svoje rozhodnutie, pretože skupiny sa nemôžu dopĺňať, ani meniť.

Ďakujem za spoluprácu

Nataša Krammerová, riaditeľka MŠ

 

OZNAM

Na základe rozhodnutia opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa umožňuje zriaďovateľom otvoriť materské školy

od 1. 6. 2020 s režimom prevádzky max. 9 hodín denne

 a to v čase od 7.00 hod. do 16.00 hod. !

za sprísnených hygienických podmienok a s počtom detí v skupine, ktorý je uvedený v rozhodnutí ministra, t. j. najviac 15 detí.

Vzhľadom na kapacitné možnosti budú do materských škôl prednostne umiestňované deti rodičov v prvej línii, t.j. zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, ale aj deti pedagogických pracovníkov.

Z toho dôvodu žiadame rodičov, aby počkali na individuálne usmernenie riaditeľky MŠ!

Ďakujeme

 

Milí rodičia,

 • Prosíme rodičov, aby priniesli prádlo do 22.5.2020!

 • môžete opäť nosiť plasty vo vreciach, poprosíme vás prehodiť cez bránu vedľa hlavného vchodu do MŠ, 
 • papier aj počas dní uvedených vyššie  
 • pripravili sme pre vaše deti aktivity, ktoré budeme uverejňovať na stránke „krúžky“  

 OZNAM –  PLATBY 

Rodičia, ktorí ešte nezaplatili za mesiac marec, treba zaplatiť 15€. Za ďalšie mesiace sa neplatí!

Ten kto uhradil celý poplatok, bude mu presunutý alebo vrátený, podľa nástupu dieťaťa do MŠ.

Rodičia, ktorí zaplatili do konca školského roka, teda do júna a v nasledujúcom roku bude predškolák,

bude mu poplatok vrátený.

 

 

 

Materská škola Hraničiarska 101/81, 851 10 Bratislava – Čunovo

O Z N A M

Na základe Rozhodnutia číslo 2020/10610:1-A1030 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa budú podávať

v termíne od 30.4. do 31.5.2020

za podmienok:

 1. podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; elektronickou formou

 2. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,

 3. ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Čunovo bude prijímať žiadosti o prijatie dieťaťa BEZKONTAKTNE.

Žiadosť zákonný zástupca podá e-mailom na adresu materskej školy

(skolka@mc-cunovo.sk) v termíne od 31.04.2020 do 31.05.2020.

Na kontaktné e-mailové adresy dostane zákonný zástupca potvrdzujúcu správu.

Žiadosť je zverejnená a dá sa stiahnuť z internetovej stránky www.mscunovo.sk .

Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy

 1. Do materskej školy sa prijímajú deti spravidla vo veku od 3 do 6 rokov. Deti mladšie ako 3 roky môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné podmienky.

 2. Prednostne sa prijímajú deti

 • 5-6 ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku

 • deti s odloženou školskou dochádzkou

 • deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou

 • deti, ktorých zákonní zástupcovia a deti majú v čase podania žiadosti o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na území mestskej časti trvalý pobyt(VZN č. 1/2019).

 1. Do materskej školy sa prijímajú deti na celodennú a poldennú starostlivosť. Počet voľných miest na celodennú starostlivosť je obmedzený. Desať najmladších detí môže byť prijatých iba na poldennú starostlivosť.

Písomné rozhodnutie o prijatí, alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom dieťaťa najneskôr do 30.06.2020

V Bratislave, 31.03.2020 riaditeľka MŠ Nataša Krammerová

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Rozhodnutie z 26.marca 2020