Home » Poplatky

Poplatky

Poplatok za MŠ:  platby na čiastočnú úhradu nákladov

Číslo účtu: IBAN SK57 0200 0000 0000 0162 1052

Výška príspevku: 20 € /mesiac

Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred do 10 dňa kalendárneho mesiaca.

V zmysle §28 odsek 5 zákona NR SR č.245/2008 O výchove a vzdelávaní sa príspevok neuhrádza na dieťa:
a) rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
c) ktorému súd nariadil ústavnú starostlivosť,
d) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zriaďovateľom,
e) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o hmotnej núdzi.