Home » Poplatky

Poplatky

VZN-1-2019-prijímanie-detí-do-MŠ-ŠJ

Poplatok za MŠ:  platby na čiastočnú úhradu nákladov

Číslo účtu: IBAN SK57 0200 0000 0000 0162 1052

Výška príspevku: 50 € /mesiac

Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred do 10 dňa kalendárneho mesiaca.