Home » Poplatok za stravu

Poplatok za stravu

 

VZN-1-2019-prijímanie-detí-do-MŠ-ŠJ

Zápisný lístok dostanete pri nástupe do MŠ!

Zápisný lístok na stravovanie

Záväzne prihlasujem svoje dieťa na stravovanie v zariadení školského stravovania :

v MŠ Hraničiarska 101 Bratislava – Čunovo

 na školský rok : 2019/2020

 Meno a priezvisko dieťaťa :     ……………………………………………………………………………………………….

Trieda :                                     ……………………………………………………………………………………………….

Bydlisko :                                 ……………………………………………………………………………………………….

Meno a priezvisko zákonného zástupcu :  ……………………………………………………………………………….

Číslo telefónu :                                           ………………………………………………………………………………

e-mailová adresa :                                      ……………………………………………………………………………….

 

Spôsob úhrady stravného :

Číslo účtu : IBAN SK1202000000350057933012

Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do 25. dňa v mesiaci formou :

*trvalý príkaz *internetbanking *vklad na účet *poštová poukážka (nehodiace sa vyčiarknite)

Číslo účtu, z ktorého sa realizuje platba za stravu :  …………………………………………………………….

VS – mesiac a rok (napr. 0919), do poznámky napísať meno a priezvisko dieťaťa

Úhradu za mesiac september 2019 je potrebné vykonať do 10 septembra 2019

 Mesačný poplatok za  stravu :

Deti s celodennou dochádzkou (desiata,obed,olovrant)…………    31+6 €

Deti s poldennou dochádzkou (desiata,obed)……………………….    26+6 €

Deti s dotáciou (predškoláci)……………………………………………….      7+6 €

Stravná jednotka :

Desiata :         0,38 €

Obed :            0,90 €    1,54 €/deň

Olovrant :      0,26 €

Dieťa s dotáciou : 0,34 €/deň

Režijné náklady : 6 €/mesiac

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom na zabezpečenie obeda a iného jedla

pre dieťa navštevujúce materskú školu rok pred začatím plnenia povinnej školskej dochádzky

je 1,20 €. Rozdiel medzi 3. finančným pásmom na nákup potravín a dotáciou na podporu

výchovy k stravovacím návykom vo výške 0,34 €/deň uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.

Na mesiac september uhrádzajú zákonní zástupcovia dieťaťa ( predškoláka ) plnú sumu za potraviny režijné náklady

31 € poplatok za nákup potravín

6 € poplatok za režijné náklady

Spolu: 37 €

Preddavok plnej úhrady za september na nákup potravín bude použitý v prípade, že zákonní zástupcovia neodhlásia včas dieťa zo stravovania. Preddavok bude zákonným zástupcom zúčtovaný

na konci školského roka.

Odhlásiť, respektíve prihlásiť dieťa na stravu je potrebné 24 hodín vopred, najneskôr však do 8.00 hod.

v daný deň na tel. čísle : 02/62 850 623,

alebo na tel. čísle : 0910 751 695 / len SMS !

Súhlas zo spracovaním osobných údajov

Týmto dávam podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov svoj súhlas

so spracovaním  a uchovaním svojich osobných údajov a údajov svojho dieťaťa  v rozsahu : meno,priezvisko,adresa, tel. číslo,

za účelom: poskytovania stravy v zariadení školského stravovania, vytvárania databázy stravníkov,tvorby štatistického výkazu,

vrátenia preplatkov a ďalšej spolupráce. Som si vedomý,že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať.