Home » Poplatok za stravu

Poplatok za stravu

Informácie pre stravníkov:

Finančný limit na stravníka:

desiata   0,32 €

obed       0,76 €              spolu 1,34 €

olovrant   0,26 €

Platbu za stravu je potrebné zrealizovať do 25. dňa v mesiaci.

Mesačný poplatok za stravu :

Deti s celodennou dochádzkou (desiata,obed,olovrant)………… 27 €

Deti s poldennou dochádzkou (desiata,obed)………………………. 22 €

Deti s poldennou dochádzkou (desiata)………………………………. 7 €

V prípade neuskutočnenie úhrady, nebude v nasledujúcom mesiaci stravníkom poskytnutá strava.

Upozornenie:

Odhlásiť, respektíve prihlásiť dieťa na stravu je potrebné 24 hodín vopred, najneskôr však do 08.00 hod. v daný deň na tel. čísle : 02/62 850 623 !